Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu Henry Toth)

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou henrytoth.sk) je: Music Street Food s.r.o., Osushého 6, 851 03 Bratislava

IČO: 52410641 | DIČ: 2121022442
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava
č. účtu: SK19 8330 0000 0027 0168 8468
Zapísaná: VL.Č.53864/B
E-mail: henry@henrytoth.sk
Tel. číslo: +421 919 278 219

Článok I – Pojmy

Predávajúci: Spoločnosť Music Street Food s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar

Spotrebiteľ: Fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne http://www.henrytoth.sk/ a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

E-shop: Internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne http://www.henrytoth.sk/

Tovar: Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Objednávka: Úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena: Celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného

Dopravné:: Cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.)

VOP: Tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou http://www.henrytoth.sk/.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 4. Po stlačení tlačidla „VLOŽ DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 5. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 6. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 7. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP.
 8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „ ODESLAT OBJEDNÁVKU “ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

- vlastnostiach Tovaru,

- celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
  tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

- potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke7),

- znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,

- Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 2. a) platobnou bránou Tatrapay, Cardpay, Sporopay alebo
 3. b) bankovým prevodom, alebo
 4. c) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
 5. d) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.
 6. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
 7. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 8. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 9. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do ..... pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do ..... pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.
 10. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
 2. a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 3. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
 4. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 5. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 6. a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 7. b) e-mailom na adrese info@henrytoth.sk.
 8. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 9. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.9)
 10. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 11. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 12. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 13. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 14. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 15. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 16. c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 17. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 18. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 19. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 20. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 21. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 22. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 23. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Poznámka pod čiarou:

9) Ak predávajúci nechce znášať náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľom, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, musí spotrebiteľa podľa § 10 ods. 3 a § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z. z. informovať o tom, že spotrebiteľ znáša tieto náklady.

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov
 • 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov